Fiskalizimi - Fatura elektronike

Fiskalizimi është një tërësi masash që përdoren për të zvogëluar evazionin fiskal në transaksionet me dhe pa para në dorë. Në procesin e fiskalizimit, të gjitha transaksionet (faturat) raportohen në kohë reale në Administratën Tatimore. Për efekt të identifikimit dhe gjurmimit të çdo transaksioni, çdo fature i jepet numri identifikues i veçantë i faturës (NIVF).

Në zbatim të Ligjit Nr. 87/2019, datë 18.12.2019 “Për faturën dhe sistemin e monitorimit të qarkullimit”, botuar në Fletoren Zyrtare Nr. 3, datë 20.01.2020, subjekt i fiskalizimit të faturës do të jenë:

  • të gjithë tatimpaguesit që lëshojnë faturë, sipas këtij Ligji dhe legjislacionit në fuqi për tatimin mbi vlerën e shtuar;
  • organet publike;
  • bankat, institucionet financiare jobankare dhe subjekte të tjera, që ofrojnë shërbime pagesash të faturave elektronike.

Me poshte do ta japim nje permbledhje te legjislacionit per procesin e fiskalimit:

Udhëzim Nr. 16, Datë 3.4. 2020 Për Faturën Dhe Sistemin E Monitorimit Të Qarkullimit

Ligj Nr. 87/2019 Për Faturën Dhe Sistemin E Monitorimit Të Qarkullimit

Vendim Nr.220, Datë 12.3.2020 Për Përcaktimin E Kategorisë Së Tatimpaguesve Dhe Të Kritereve Të Përdorimit Të Procedurës Së Thjeshtëzuar Të Fiskalizimit

Vendim Nr.239, Datë 20.3.2020 Për Kërkesat Teknike Dhe Funksionale Të Zgjidhjes Software-Ike Për Procedurën E Faturimit Dhe Të Fiskalizimit Si Dhe Procedurën E Kriteret Për Regjistrimin E Prodhuesve E Të Mirëmbajtësve Të Zgjidhjeve Software-Ike

Udhëzim Nr. 20, Datë 1.6.2020 Për Elementet Bazë Dhe Teknike, Lëshimin Dhe Shkëmbimin E Faturave Elektronike Dhe Faturave Shoqëruese

Vendim Nr. 431, Datë 3.6.2020 Për Platformën Qendrore Të Faturave

Burimi in informacionit: DPT

 

CAKTO NJE TAKIM+355 52 230334
NA SHKRUANIinfo@ek-sk.com
NA VIZITONIQendra EGT, Durres

Kontakte

     

Adresa: Qendra EGT Lagja: 3; Rruga: G.Durrsaku.
Durres, Albania 2001
Telefon:
+355 52 230334
E-mail:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Designed by: Oxygen Studio