Ndryshimi i statutit te shoqerive tregetare

Sipas nje rregulli te ri te percaktuar nga QKR, per te gjitha ato raste kur Shoqeria eshte hapur mbi bazen e ligjit te vjeter per "Shoqerite Tregetare", Ligji i ri "Per Tregetaret dhe Shoqerite Tregetare" Nr 9901 date 14.04.2008 ve kushte per pershtatjen e Statutit mbi bazen e ketij ligji brenda 3 vjeteve, afat i cili skadon me 21 Maj 2011.

Neni 230 i ligjit percakton;

Vijimi i funksionimit dhe detyrimi për përshtatje

1. Me hyrjen në fuqi të këtij ligji, shoqëritë tregtare ekzistuese do të vazhdojnë funksionimin, sipas mënyrës dhe kushteve, që kanë qenë të vlefshme në çastin e regjistrimit të tyre.
2. Shoqëritë tregtare, që kanë ekzistuar përpara hyrjes në fuqi të këtij ligji, janë të detyruara të përshtatin organizimin dhe funksionimin e tyre, sipas dispozitave të këtij ligji, brenda 3 vjetëve pas hyrjes së tij në fuqi.
3. Shoqëritë tregtare, të cilat nuk përshtaten me dispozitat e këtij ligji, sipas pikës 2 të këtij neni, vlerësohen të prishura dhe çregjistrohen nga Qendra Kombëtare e Regjistrimit pas përfundimit të procedurës së zbatueshme të likuidimit.

Nese aplikimi per keto pershtatje nuk behet brenda dates 20.05.2011, atehere ligjerisht mund te vendoset gjobe 15.000 L dhe procedohet deri ne fillimin e procedurave per ç'rregjistrimin e shoqerive ose falimentim.
Kjo vlen edhe per kompanite e regjistruara drejtperdrejt ne QKR, me ligjin e vjeter.

Njoftimi i QKR per shtyrjen e afatit te dorezimit eshte anulluar dhe nuk eshte me i vlefshem.
Qe nga data 31.05.2011 fillon aplikimi i penaliteteve.
CAKTO NJE TAKIM+355 52 230334
NA SHKRUANIinfo@ek-sk.com
NA VIZITONIQendra EGT, Durres

Kontakte

     

Adresa: Qendra EGT Lagja: 3; Rruga: G.Durrsaku.
Durres, Albania 2001
Telefon:
+355 52 230334
E-mail:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Designed by: Oxygen Studio