Dorezimi i Bilancit Vjetor dhe Pasqyrave Financiare prane QKR-Se

Në bazë të nenit 45 pika (a) e ligjit nr. 9723 date 3.5.2007 "Për Qëndrën Kombëtare të Regjistrimit", subjektet duhet te dorëzojnë bilancin vjetor dhe pasqyrat financiare te vitit 2011 prane sporteleve të QKR-së vetëm pas miratimit të tyre nga asambleja e ortakëve.
Për të dorëzuar bilancin dhe pasqyrat financiare ju duhet të paraqisni:
1. Vendimin e asamblese se ortakeve ne format PDF, ose JPEG.
2. Bilancin dhe pasqyrat financiare në formatin Excel dhe PDF.

Shenim:
1.Dorëzimi bëhet vetëm duke u paraqitur pranë sporteleve të QKR-së.
2. Dorëzimi i bilancit vjetor dhe pasqyrave financiare pranë sporteleve të QKR-së nuk e përjashton subjektin nga dorëzimi i tyre pranë zyrave të tatim-taksave sipas legjislacionit tatimor.

CAKTO NJE TAKIM+355 52 230334
NA SHKRUANIinfo@ek-sk.com
NA VIZITONIQendra EGT, Durres

Kontakte

     

Adresa: Qendra EGT Lagja: 3; Rruga: G.Durrsaku.
Durres, Albania 2001
Telefon:
+355 52 230334
E-mail:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Designed by: Oxygen Studio