Per ndryshim te pages minimale dhe maksimale per efekt te pageses se kontributeve te sigurimeve shoq

Në zbatim të pikës 1, të Vendimit Nr.541, datë 27.07.2011 “Për disa ndryshime në Vendimin Nr.1114, datë 30.7.2008, të Këshillit të Ministrave, “Për disa çështje në zbatim të ligjeve nr.7703, datë 11.5.1993, “Për sigurimet shoqërore në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar, nr.9136, datë 11.9.2003, “Për mbledhjen e kontributeve të detyrueshme të sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar, dhe nr.7870, datë 13.10.1994, “Për sigurimet shëndetësore në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar”, paga minimale mujore, për efekt të llogaritjes së kontributit të sigurimeve, shoqërore e shëndetësore, nga data 1.7.2011 e në vazhdim, të jetë jo më pak se 17.540 (shtatëmbëdhjetë mijë e pesëqind e dyzet) lekë, ndërsa paga maksimale mujore të jetë 87.700 (tetëdhjetë e shtatë mijë e shtatëqind) lekë.

VKM Nr.541, date 27.7.2011
Njoftimi i plote i DPT per proceduren e dorezimit dhe deklarimit te kontributeve per muajt Korrik, Gusht 2011

dptInformacioni i mesiperm eshte marre nga njoftimet e publikuara nga faqja zyrtare e DPT dhe ka qellim informues dhe sensibilizues.

 

CAKTO NJE TAKIM+355 52 230334
NA SHKRUANIinfo@ek-sk.com
NA VIZITONIQendra EGT, Durres

Kontakte

     

Adresa: Qendra EGT Lagja: 3; Rruga: G.Durrsaku.
Durres, Albania 2001
Telefon:
+355 52 230334
E-mail:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Designed by: Oxygen Studio