Profesionistet

Asistence ne hapjen e aktivitet
I ofrohet asistence, profesionisteve te cilet duan te hapin nje aktivitet te ri, duke i instruktuar ne lidhje me procedurat e regjistrimit ne organet perkatese.

Konsulence dhe planifikim fiskal
Informohen profesionistet mbi problematikat e ndryshme qe lidhen me legjislacionin fiskal, si dhe ndryshimet ne kuadrin ligjor. Ndiqen procedurat e plotesimit dhe deklarimit te detyrimeve, sigurimet shoqerore dhe shendetesore dhe te tatimi mbi te ardhurat.
Studiohet ne vazhdimesi legjislacioni fiskal ne lidhje me stimulimin e aktiviteteve te ndryshme, si dhe lehtesirat fiskale.

Mbajtje kontabiliteti
Profesionisteve iu ofrohet  mbajtja e llogarive te sherbimeve,  pregatitja e Pasqyrave te te Ardhurave dhe Shpenzimeve, Inventaret dhe Pasqyrat e Amortizimeve.
Studio ndihmon ne ceshtjet e kontabilitetit, te cilat ndikojne  ne aktivitetin e tyre te perditshem.
Trajnime ne lidhje me programet per mbajten e kontabilitetit si: Alpha, Financa 5 etj.

Analize e aktivitetit fitimprures
Jepen sugjerime per format me te mira te financimit dhe ofrohet mundesia per te bere parashikime mbi termat financiare dhe ekonomike te cilat jane te lidhura ngushte me vijueshmerine e aktivitetit.

Deklarata fiskale vjetore dhe periodike
Ofrohet asistence per deklarimet periodike te Sigurimeve Shoqerore e Shendetsore, Tatimit te Thjeshtuar per biznesin e vogel dhe deklarimin vjetor te Tatimit mbi te ardhurat personale.

Asistence per profesionistet
Ofrohet asistence ne permbushjen e te gjitha procedurave administrative, duke mbajtur lidhje  te vazhdueshme per zbatimin e procedurave ligjore.

CAKTO NJE TAKIM+355 52 230334
NA SHKRUANIinfo@ek-sk.com
NA VIZITONIQendra EGT, Durres

Kontakte

     

Adresa: Qendra EGT Lagja: 3; Rruga: G.Durrsaku.
Durres, Albania 2001
Telefon:
+355 52 230334
E-mail:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Designed by: Oxygen Studio