Sherbime Kontabiliteti

  • Mbajtja e llogarive - Ne ofrojmë për klientët të cilët fillojnë veprimtarinë dhe që kanë nevojë për një kompani e specializuar për të mbajtur librat e tyre: mbajtje llogarie te shërbimeve të, përgatitjen e pasqyrave financiare në përputhje me standardet e kontabilitetit shqiptar, përgatitjen e pasqyrave financiare dhe të tjera raporteve financiare të kërkuara nga aksionarët, këshilla profesionale në lidhje me strukturën, paraqitjen dhe zbulimin e këtyre pasqyrave financiare.
  • Konsulenca Kontabile - Studio ofron ndihmë në vlerësimin e pajtueshmërisë me rregullat shqiptare të kontabilitetit, ndihmë për klientët me çështjet e kontabilitetit, të cilat ndikojnë aktivitetin e tyre të përditshme, këshilla për çështjet në lidhje me përpilimin e pasqyrave financiare për qëllime statusore ose për aksionarët mbajtjen e një cilësi të lartë të raportimit financiar strukturës. Ekipi ynë i ndihmon klientët takim të ri me standardet e kontabilitetit, financiar dhe zbatimi i sistemeve të menaxhimit të kontabilitetit.
  • Likujdimi  Shoqerise - Ndjekje e procedurave te likujdimit dhe falimentimit te shoqerise. Hartimi i bilancit ne castet e fillimit te procedures se likujdimit. Pregatitja e pasqyrave financiare vjetore gjate periudhes se likujdimit. Pregatitja e raportit perfundimtar te likujdimit si edhe paraqitja e pasqyrave financiare perpara asamblese se pergjithshme. Njoftimi i Qendres Kombetare te Regjistrimit per perfundimin e procedures se likujdimit si edhe aplikimi per cregjistrimin e shoqerise.
CAKTO NJE TAKIM+355 52 230334
NA SHKRUANIinfo@ek-sk.com
NA VIZITONIQendra EGT, Durres

Kontakte

     

Adresa: Qendra EGT Lagja: 3; Rruga: G.Durrsaku.
Durres, Albania 2001
Telefon:
+355 52 230334
E-mail:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Designed by: Oxygen Studio