Sherbime Fiskale

  • Konsulence fiskale e zakonshme – Informon dhe instrukton ndërmarjet dhe profesionistet ne lidhje me ceshtje te ndryshme qe lidhen me legjislacionin fiskal. Azhornon subjekte me ndyshimet ne kuadrin ligjor si edhe pergatit buletine informuese per klientet e saj. Ndihmon subjektet per gjetjen dhe zgjidhjen e problemeve te ndryshme te lidhura me TVSH si edhe taksa te tjera. Ne ndihmojnë klientët në shqyrtim, përgatitjen dhe paraqitjen e kthimit të taksave për biznesin dhe individët.
  • Deklarimet tatimore – Studio ndjek per klientet e saj, te gjitha procedurat e plotesimit si edhe deklarimit te detyrimeve ne lidhje me TVSH, Sigurime Shoqerore dhe Shendetsore, Tatimin mbi fitimin dhe Akcizen etj. Te gjitha deklarimet behen nen supervision e Kontablit te Miratuar, per te studiuar profilin si edhe per te realizuar maksimalisht avantazhet fiskale.
  • Informacion mbi lehtesirat fiskale – Studion legjislacionin fiskal si edhe ndjek politikat shteterore ne lidhje stimulimin e aktiviteteve te caktuar si dhe  lehtesirat fiskale. Bashkepunon me Institucione te ndryshme studimore per njohjen dhe evidentimin e praktikave lehtesuese per sektore te ndyshem te ekonomise.
  • Administrim, perfaqsim ne lidhje me mosmarrveshjet me administraten tatimore – Ndihmon në interpretimin e legjislacionit fiskal per subjektet te cilat kane mosmarrveshje me administraten tatimore. Asiston dhe ndihmon ne procesin e ankimit prane Zyres se Apelimit Tatimor. Ofron këshilla strategjike mbi taksat dhe ofron strategji efektive ne lidhje me problemet me tatimet.
  • Konsulence mbi problematikat fiskale, kontabile dhe bilancin - Studio ka një eksperiencë të gjerë në fushat e korporatave, partneriteti, besimi, e financave publike dhe individuale në të gjitha nivelet e taksimit. Shërbimet kanë për qëllim dhënien e sigurisë të arsyeshme mbi saktësinë e transaksioneve të kryera në kuadrin e taksave pikëpamje dhe marrjen e masave parandaluese kundër shkelje e taksave dhe shmangien e pasoja serioze.
CAKTO NJE TAKIM+355 52 230334
NA SHKRUANIinfo@ek-sk.com
NA VIZITONIQendra EGT, Durres

Kontakte

     

Adresa: Qendra EGT Lagja: 3; Rruga: G.Durrsaku.
Durres, Albania 2001
Telefon:
+355 52 230334
E-mail:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Designed by: Oxygen Studio