Konsulence financiare

  • Analize e projektit – Studio bashkëpunon me cdo Ndërmarje ose Profesionist që dëshëron te hape nje aktivitet te ri. Analizon dhe krahason treguesit e sektoreve të ndryshem si edhe jep mendime ne lidhje me rentabilitetin e projektit.
  • Analize e struktures juridike dhe administrative - Ofron asistencën e saj ne lidhje me përmbushjen e te gjitha procedurave administrative. Duke fiiluar qe nga zgjedhja e regjimit tatimor dhe atij kontabel. Instrukton subjektet ne lidhje me proceduarat e regjistrimit pranë Qendrës Kombëtare të regjistrimit (QKR) , Institutit të Sigurimeve Shoqërore, Inspektoriatit Shtetëror të Punes si edhe pranë organeve vendore.
  • Studim financiar dhe fiskal per projektin - Studio ofron sherbimin e saj që në fazen e nisjes (start up), duke sugjeruar format me te mira te financimit per aktivitetin e ri si edhe duke bashkepunuar me institucionet financiare gjatë proceduarave te kontraktimit për kredi. Studio ofron mundësine per te berë parashikime mbi termat financiar dhe ekonomik të cilat janë te lidhura ngushte me vijueshmërinë e aktivitetit.
  • Formim i personelit – Mban lidhje të vazhdueshme me Administratorin dhe personelin e administratës së shoqërisë për dhënien e ndihmes profesionale dhe të mendimit ekonomik në dobi të rritjes së efektshmerisë së veprimtarisë dhe të zbatimit të dispozitave ligjore.
  • Vleresim per zgjedhjen e menyres me fitimprurese te investimit  - Studjon dhe përpiqet të japë zgjidhje për probleme dhe cështje që dalin gjatë veprimtarisë dhe që i paraqiten nga Administrata e Shoqërise ne lidhje me vleresimin dhe mbarevajtjen e investimit. Analizon strukturën financiare, Bilancin, Pasqyrën e Të Ardhurave Dhe Shpenzimeve si edhe Cash-Flow.
  • Operacione mbi kapitalin – Studio ndjek dhe jep sugjerime në lidhjet me praktikat dhe procedurat për ndryshimet e kapitalit. Ajo bashkëpunon me Studiot më të mira ligjore te Durresit per themelimin e shoqerive , per hartimin i statuteve si edhe kontratave te ndryshme ne lidhje me trasferimet e kuotave.
CAKTO NJE TAKIM+355 52 230334
NA SHKRUANIinfo@ek-sk.com
NA VIZITONIQendra EGT, Durres

Kontakte

     

Adresa: Qendra EGT Lagja: 3; Rruga: G.Durrsaku.
Durres, Albania 2001
Telefon:
+355 52 230334
E-mail:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Designed by: Oxygen Studio