Certifikata

ACCA

Association of Chartered Certified Accountants

Kjo certifikate deshmon se mbajtesi ka perfunduar me sukses ekzaminimin nga ACCA dhe mban titullin Anetar i Akredituar i ACCA.

Mbajtesi eshte i kualifikuar dhe i njihet e drejta per trajnime dhe plane zhvillimi nga ACCA.

Kjo Certifikate i leshohet Enon Karapici, dt.20/06/2005.

 


MINISTRIA E FINANCAVE

Kjo eshte certifikata per dhenien e Deshmise Profesionale - Kontabel i Miratuar.

Kjo certifikate eshte leshuar mbi Vendimin e Komisionit te Provimit Nr. 8 Dt. 28.12.2004.

Kjo certifikate me numer 1240 eshte e regjistruar ne regjistrim e
Ministrise se Financave me Nr. Prot 4229 Date 20.06.2005.


INSTITUTI I KONTABILISTEVE TE MIRATUAR TE SHQIPERISE


Kjo eshte certifikata eshte leshuar ne ne kuadrin e formimit profesional.
Tema: STANDARTET KOMBETARE TE KONTABILITETIT

Kjo certifikate eshte e regjistruar ne Librin e Certifikatave te Formimit Profesional prane IKM-Tirane me numer 145 date 27.01.2007

 


INSTITUTI I KONTABILISTEVE TE MIRATUAR TE SHQIPERISE

Kjo eshte certifikata eshte leshuar ne ne kuadrin e formimit profesional.
Tema: Hartimi i Pasqyrave Financiare sipas -SKK

Kjo certifikate eshte e regjistruar ne Librin e Certifikatave te Formimit Profesional
prane IKM-Tirane me numer 76 date 20.12.2008,
Programi i kursit eshte miratuar me shkresen e Ministrit te Financave Nr. 82/1 Dt. 19.01.2007.

 


LIDHJA PROFESIONALE KONTABEL I MIRATUAR

Kjo eshte certifikata eshte leshuar ne ne kuadrin e formimit profesional.
Tema: Kontabiliteti dhe Pasqyrat Financiare, Analiza Financiare dhe Kontrolli i Brendshem, Aspekte te LegjislacionitTregetar, Tatimor dhe Doganor ne Republiken e Shqiperise.

Kjo certifikate eshte e regjistruar ne Librin e Certifikatave te Formimit Profesional
prane LPKM-Tirane me numer 139 date 20.12.2008,
Programi i kursit eshte miratuar me Urdhrin e Ministrit te Financave Nr. 1674/4 Dt. 25.03.2005.

 
USAID - IKM - DREJTORIA E TATIMEVE DURRES

Kjo eshte certifikata leshuar pas trajnimit te organizuar ne kuadrin e Marreveshjes se Mijevjecarit
Tema: Deklarimi Elektronik i Tatimeve

 

CAKTO NJE TAKIM+355 52 230334
NA SHKRUANIinfo@ek-sk.com
NA VIZITONIQendra EGT, Durres

Kontakte

     

Adresa: Qendra EGT Lagja: 3; Rruga: G.Durrsaku.
Durres, Albania 2001
Telefon:
+355 52 230334
E-mail:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Designed by: Oxygen Studio