Alpha Farmaci

farmaci
Përshkrim i shkurtër

Alpha Farmaci është program për menaxhimin e aktivitetit të farmacive. Është ndërtuar në përputhje të plotë me bazën e të dhënave dhe legjislacionin e organit të ISKSH-së. Ky program komjuterik i nevojitet të gjitha farmacive të kontratuara ose jo nga ISKSH-ja.

 

 

 

 • Kontrollon gjendjen e inventarit për të gjithë barnat dhe për barna të veçantë, levizjet e tyre në magazinë, për periudha të ndryshme kohore;
 • Keni të gatshme listën e plotë të barnave të rimbursueshëm, e përditësuar me 56 barna të reja sipas listës së re të hyrë fuqi në prill të 2014;
 • Regjistron shpejt, me pak veprime recetat për barnat e rimbursueshëm dhe për barnat jashtë rimbursimit;
 • Është aplikuar heqja e TVSH-së 10%, me hyrjen në fuqi të ligjit të ri për TVSH-në e barnave;
 • Regjistron blerjet nga depot farmaceutike duke kontrolluar njëkohësisht detyrimin kundrejt tyre.

Modulet bazë: raporte, administrimi, blerje/shitje/receta, arka dhe banka, kontabiliteti, arkivi, moduli i transferimit të ISKSH-së.

Shërbimi i ofruar: instalim, trajnim profesional për përdorimin e programit, asistencë teknike fillestare për të vënë në punë programin dhe konfigurimin e tij sipas kërkesave të farmacive, manuale përdorimi.

Funksione kyçe

Regjistron recetat, faturat e shitjeve, blerjeve, likuidimet etj.
Alpha Farmaci përmban dritare për regjistrimin e të gjitha dokumenteve të përditshme të një aktiviteti farmaceutik, si:

 • Recetat e pacientëve me rimbursim, ku  lidhet mjeku i cili ka lëshuar recetën, barnat, pacienti, kategoria e rimbursimit
 • Faturat e shitjeve pa rimbursim në një mjedis të veçantë, të pavarur nga recetat me rimbursim
 • Dokumentet e arkës/bankës (arkëtimet dhe pagesat e ndryshme të farmacisë)

Kontrollon lëvizjet e inventarit dhe gjendjen e tyre
Me Alpha Farmaci ndjek lëvizjet e inventarit nëpërmjet:

 • Raporteve të hollësishme për gjendjen e inventarit në total, si dhe për barna të veçantë, në periudha të ndryshme kohore
 • Raporteve përmbledhëse dhe analitike me të gjitha hyrje/daljet e barnave nga farmacia, me të dhëna për datën e dokumentetit, çmimin e barnave, sasive në hyrje dhe dalje etj.
 • Raporteve për barnat të cilat janë në sasitë minimale të tyre dhe barnat me sasi maksimale
 • Raporteve për gjendjen e magazinës sipas datave të skadencës së barnave, etj.

Regjistron të dhënat për pacientët

 • Krahas listës së gatshmë të pacientëve të rimbursueshëm, mund të regjistroni ju manualisht të dhënat për çdo pacient duke i grupuar sipas kategorive të rimbursimit.

Gjeneron raportet standarde për recetat me rimbursim
Programi gjeneron raporte si:

 • Listë – treguesi i recetave me rimbursim të plotë dhe të pjesshëm për periudhën, duke i kategorizuar sipas pacientëve, mjekut, apo farmacistit që ka regjistruar recetën në program
 • Raporti përmbledhës i listë – treguesve për periudhën
 • Numri i fletëhyrjeve për periudhën

Gjeneron raporte të shumëllojshme jashtë rimbursimit
Programi, krahas raporteve për recetat gjeneron:

 • Raporte për shitjet dhe blerjet (barnat e shitura, shitjet sipas periudhës me grafik, libri i shitjeve etj)
 • Raporte për detyrimet  ndaj depove (kartela e furnitorit, faturime dhe pagesa, situacioni i klientëve/furnitorëve etj.)
 • Raporte për arkëtimet nga klientët apo pagesat e kryera ndaj furnitorëve (nëse do të regjistrohen në program)
 • Raporte kontabiliteti për farmacistët apo financierët të cilët duan të kontrollojnë kontabilizimin e dokumenteve (Bilanci kontabël, PASH, cash flow, etj.)

Kërkesa teknike

 • Instalohet në një kompjuter ose në disa kompjutera të lidhur në rrjet ;
 • Programi integrohet me: printerat, lexuesit optikë (skaner), kasat fiskale etj
 • Parametrat e kompjuterit duhet të jenë si më poshtë:
 • Sistemi operativ: Windows 7 (dhe më i përparuar)/Windows server 2003 (dhe më i përparuar);
 • Procesori: Minimumi Dual Core 2GHz, Ram 2 GB (dhe më i përparuar);
 • Databaza e programit: SQL Server 2008 (dhe më i përparuar).
CAKTO NJE TAKIM+355 52 230334
NA SHKRUANIinfo@ek-sk.com
NA VIZITONIQendra EGT, Durres

Kontakte

     

Adresa: Qendra EGT Lagja: 3; Rruga: G.Durrsaku.
Durres, Albania 2001
Telefon:
+355 52 230334
E-mail:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Designed by: Oxygen Studio