Alpha Start

start
Përshkrim i shkurtër

Alpha Start-i është program financiar i thjeshtë për bizneset e vogla. Ju ndihmon të administroni aktivitetin tuaj të përditshëm tregtar që nga shitjet e deri te financat.

 

  
 

 

 • Kontrolloni në çdo kohë performancën e biznesit tuaj nëpërmjet raporteve të shumëllojshme.
 • Regjistroni shpejt shitjet dhe shpenzimet.
 • Kontrolloni lehtësisht inventarin.
 • Administroni klientët dhe furnitorët.
 • Kontabilizoni me lehtësi dokumentet.

I përshtatshëm për: biznese të vogla dhe biznese të reja, me një numër të kufizuar veprimesh.

Modulet bazë: raporte, kontabiliteti, inventarë, blerje dhe shitje, klientë dhe furnitorë, arka dhe banka.

Shërbimi i ofruar: instalim, trajnim profesional për përdorimin e programit, asistencë teknike fillestare për të vënë në punë programin, manuale përdorimi dhe video tutoriale pa pagesë.

Funksione Kyçe

Regjistroni shpejt dhe lehtë dokumentet e përditshme
Alpha Start-i përmban ambiente për regjistrimin e të gjithë dokumenteve të përditshme të një aktiviteti të thjeshtë tregtar.

 • Fatura blerjeje, shitjeje, me/pa doganë
 • Dokumentet e magazinës (fletëhyrje/fletëdalje magazine, transferime midis njësive etj.)
 • Dokumentet e arkës/bankës (mandatarkëtime/mandatpagese, derdhje/tërheqje bankare)
 • Formate të gatshme regjistrimi për secilin dokument, me fusha që plotësohen automatikisht

Kontrolloni me lehtësi inventarin
Alpha Start-i administron dhe kontrollon me lehtësi lëvizjet e inventarit.

 • Evidentoni gjendjet dhe hyrje-daljet nga magazina sipas grupeve dhe nëngrupeve, kodeve, fotove etj.
 • Menaxhoni lehtësisht mungesat dhe stoqet e inventarit duke ju njoftuar për nevojat e furnizimit.
 • Rivlerësoni artikujt me disa metoda kostoje.
 • Pasqyroni automatikisht në inventar ndryshimet nga blerjet dhe shitjet.

Kontrolloni ciklin e blerjes/shitjes
Nëpërmjet modulit të blerjes dhe shitjes mund të administroni klientët, shitjet, blerjet, furnitorët, dhe shërbimet.

 • Regjistroni dhe kërkoni shpejt çdo informacion të nevojshëm për klientët dhe furnitorët.
 • Identifikoni ecurinë e shitjeve nëpërmjet raporteve fleksibël.
 • Plotësoni automatikisht librat e shitjes, të blerjes, kartelat e klientëve dhe furnitorëve.
 • Rakordoni faturat me porositë, pagesat, hyrje-daljet nga magazina.
 • Sinjalizoni për maturimin e faturave dhe të detyrimeve të klientëve.

Kontabilizoni me lehtësi dokumentet

 • Alpha Start-i kontabilizon automatikisht dokumentet me skema të gatshme kontabilizimi të ndryshueshme për çdo artikull, klient a furnitor, njësi administrative etj.

Monitoroni punën e përdoruesve të programit
Me anë të modulit të administrimit, mbikëqyrni punën e punonjësve tuaj sipas:

 • Detyrave, të drejtave për regjistrim, korrigjim apo vetëm lexim të dokumentit
 • Elementeve të veçanta: çmimit, llogarisë, njësisë administrative etj

Njihuni me performancën e biznesit tuaj
Moduli i raporteve në program gjeneron formatet zyrtare të raporteve financiare, si dhe raporte të tjera specifike, duke qenë në çdo kohë në dijeni të situatës suaj financiare.

 • Raportet zyrtare: PASH 1, PASH 2, bilanci, rrjedhja e parasë (“cash flow”) etj., me formate të ndryshueshme, sipas nevojës vetjake
 • Raporte për inventarin, blerjet, shitjet, klientët, furnitorët
 • Raporte për veprimet me arkat, bankat, kontabilitetin, marketimin, ku të gjitha raportet janë të eksportueshme në format Eksel-i

Kërkesa teknike

 • Program rrjeti;
 • Instalimi online ose drejtpërdrejt nga CD;
 • Sistemi operativ: Me çdo sistem Windows-i  si: Windows 7 (dhe më i përparuar), Windows server 2003 (dhe më i përparuar);
 • Procesori: Minimumi Dual Core 2GHz, Ram 2 GB (dhe më i përparuar);;
 • Hard Disk: Minimumi 100 GB;
 • Databaza e programit: SQL Server 2008 (dhe më i përparuar);
 • Plotësisht i integrueshëm me: printerat, peshoret elektronike, lexuesit optikë (skaner), kasat fiskale etj.

CAKTO NJE TAKIM+355 52 230334
NA SHKRUANIinfo@ek-sk.com
NA VIZITONIQendra EGT, Durres

Kontakte

     

Adresa: Qendra EGT Lagja: 3; Rruga: G.Durrsaku.
Durres, Albania 2001
Telefon:
+355 52 230334
E-mail:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Designed by: Oxygen Studio